Shiv Tandav Strotam With meaning

4 Oct

 शिवताण्डवस्तोत्रम्..

        .. श्रीगणेशाय नमः ..

जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले
matted hair-thick as forest-water-flow-consecrated-area
   गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् |
   in the throat-stuck-hanging-snake-lofty-garland
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं
damat-damat-damat-damat-having sound-drum-this
   चकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १||
   did-fierce-Tandava-may he shower-on us-Siva-auspiciousness 

With his neck, consecrated by the flow of water flowing from the
thick forest-like locks of hair, and on the neck, where the lofty snake
is hanging garland, and the Damaru drum making the sound of
Damat Damat Damat Damat, Lord Siva did the auspicious dance of
Tandava and may He shower prosperity on us all. 

जटाकटाहसंभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी-
matted hair-a well-agitation-moving-celestial river
   - विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्धनि |
   agitating-waves-rows-glorified-head
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके
Dhagat dhagat dhagat-flaming-forehead-flat area-fire
   किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम || २||
   baby-moon-crest jewel-love-every moment-for me 

I have a very deep interest in Lord Siva, whose head is glorified by
the rows of moving waves of the celestial river Ganga, agitating in
the deep well of his hair-locks, and who has the brilliant fire flaming
on the surface of his forehead, and who has the crescent moon as a
jewel on his head. 

धराधरेन्द्रनंदिनीविलासबन्धुबन्धुर
King of mountains-daughter-sportive-kith-beautiful-
   स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे |
   glorious-horizon-all living beings-rejoicing-mind
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि
compassion-look-continuous flow-obstructed-hardships
   क्वचिद्दिगम्बरे( क्वचिच्चिदंबरे) मनो विनोदमेतु वस्तुनि || ३||
   some time-in the omnipresent-mind-pleasure-may seek-in a thing 

May my mind seek happiness in the Lord Siva, in whose mind all the
living beings of the glorious universe exist, who is the sportive
companion of Parvati (daughter of the mountain king), who controls
invincible hardships with the flow of his compassionate look, who is
all-persuasive (the directions are his clothes). 

लताभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा
creeping-snake-reddish brown-shining-hood-gem-luster-
   कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे |
   variegated-red dye-melting-applied-directions-beloved-face
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
intoxicated-elephant-glittering-skin-upper garment-covered
   मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि || ४||
   mind-pleasure-wonderful-may it seek-in him who supports all life 

May I seek wonderful pleasure in Lord Siva, who is supporter
of all life, who with his creeping snake with reddish brown hood and
with the luster of his gem on it spreading out variegated colors on the
beautiful faces of the maidens of directions, who is covered with a
glittering upper garment made of the skin of a huge intoxicated
elephant. 

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
Indra/Vishnu-and others-all-lined up-heads-
   प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः |
   flower-dust-force-grayed-feet-seat
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक
snake-red-garland (with) tied-locked hair
   श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः || ५||
   for the prosperity-for a long time-may he be-Cakora bird-relative-on head 

May Lord Siva give us prosperity, who has the moon (relative of the
Cakora bird) as his head-jewel, whose hair is tied by the red snake-
garland, whose foot-stool is grayed by the flow of dust from the
flowers from the rows of heads of all the Gods, Indra/Vishnu and others. 

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-
forehead-flat area-flaming-fire-sparks-luster
   - निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् |
   devoured-God of Love-bowing-Gods-leader
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
cool-rayed-crescent-beautiful-head
   महाकपालिसम्पदेशिरोजटालमस्तु नः || ६||
   for the Siddhi-prosperity-head-locked hair-may it be-to us 

May we get the wealth of Siddhis from Siva's locks of hair, which
devoured the God of Love with the sparks of the fire flaming in His
forehead, who is bowed by all the celestial leaders, who is beautiful
with a crescent moon 

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-
dreadful-forehead-flat area-dhagat-dhagat-flaming
   द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके |
   fire-offered-powerful-God of Love
धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-
king of mountains-daughter-breast-tip-colorful-decorative lines
   - प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ||| ७||
   drawing-sole-artist - in the three-eyed -deep interest-mine 

My interest is in Lord Siva, who has three eyes, who has offered the
powerful God of Love into the fire, flaming Dhagad Dhagad on the
flat surface of his forehead who is the sole expert artist of drawing
decorative lines on the tips of breasts of Parvati, the daughter of
the mountain king. 

नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्-
new-cloud-circle - obstructed-harsh-striking-
   कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्धकन्धरः |
   new moon-midnight-darkness-tightly-tied-neck
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
celestial-river-wearing-may he bless-skin-red
   कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः || ८||
   moon-lovely-prosperity-universe-bearer of the burden 

May Lord Siva give us prosperity, who bears the burden of this
universe, who is lovely with the moon, who is red wearing the skin,
who has the celestial river Ganga, whose neck is dark as midnight
of new moon night covered by many layers of clouds. 

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-
well-opened-blue-lotus-universe-darkness-luster
   - वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम् |
   hanging-inside-temple-luster-tied-neck
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं
Manmatha-killer-city-destroyer-mundane life -destroyer-sacrifice destroyer
   गजच्छिदांधकछिदं तमंतकच्छिदं भजे || ९||
   elephant-killer-demon-killer-him-destroyer of Lord Yama-I worship 

I pray to Lord Siva, whose neck is tied with the luster of the temples
hanging on the neck with the glory of the fully-bloomed blue lotuses
which looked like the blackness (sins) of the universe, who is the
killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
demon Andhaka, the destroyer of the elephants, and who controlled
the God of death, Yama. 

अखर्व( अगर्व) सर्वमङ्गलाकलाकदंबमञ्जरी
great-all-auspicious-art-variegated-bunch-
   रसप्रवाहमाधुरी विजृंभणामधुव्रतम् |
   enjoyment-flow-sweetness-flaring up-bees
स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं
Manmatha-destroyer-city-destroyer-worldly bond-destroyer -sacrifice-destroyer
   गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे || १०||
   elephant-killer-Andhaka-demon-killer-him-Yama-controller-I worship 

I pray to Lord Siva, who has bees flying all over because of the sweet
honey from the beautiful bunch of auspicious Kadamba flowers, who
is the killer of Manmatha, who destroyed Tripuras, who destroyed the
bonds of worldly life, who destroyed the sacrifice, who destroyed the
demon Andhaka, the killer of the elephants, and who controlled the
God of death, Yama. 

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वस-
victorious-foot-sky-whirling-roaming-snake-breath-
   - द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् |
   coming out-shaking-evident-dreadful-forehead-fire
धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल
Dhimid-dhimid-dhimid-sounding-drum-high-auspicious-
   ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः || ११||
   sound-series-caused-fierce-Tandava dance-Siva 

Lord Siva, whose dance of Tandava is in tune with the series of loud
sounds of drum making Dhimid Dhimid sounds, who has the fire
on the great forehead, the fire that is spreading out because of the
breath of the snake wandering in whirling motion in the glorious sky. 

स्पृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्-
touching-varied-ways-snake-embodied-garland
   - गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः |
   most precious-gems-brilliance-friends-enemies-two wings
तृष्णारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः
grass-lotus-eyes people and the great emperor
   समप्रवृत्तिकः ( समं प्रवर्तयन्मनः) कदा सदाशिवं भजे || १२||
   equal-behaviour-always-Lord Siva-worship-I 

When will I worship Lord Sadasiva (eternally auspicious) God, with
equal vision towards the people and an emperor, and a blade of grass
and lotus-like eye, towards both friends and enemies, towards the
valuable gem and some lump of dirt, towards a snake and a garland
and towards varied ways of the world 

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्
when-celestial river-bush-hollow place(in)-living
   विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन् |
   released-bad mind-always-on the head-folded hands-
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः
agitation-shaking-eyes-the best-forehead-interested
   शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् || १३||
   "Siva" -mantra-uttering-when-happy-will-be-I 

When will I be happy, living in the hollow place near the celestial
river, Ganga, carrying the folded hands on my head all the time, with
my bad thinking washed away, and uttering the mantra of Lord Siva
and devoted in the God with glorious forehead with vibrating eyes. 

इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं
This-indeed-daily-thus-said-the best of the best-stotra
   पठन्स्मरन्ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेतिसंततम् |
   reading-remembering-saying-a person-sanctity-gets-always
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं
in Siva-in Guru-deep devotion-quickly-gets-no-other-way
   विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिंतनम् || १४||
   removal of delusion-indeed-for the people-blessed Siva's thought 

Whoever reads, remembers and says this best stotra as it is said here,
gets purified for ever, and obtains devotion in the great Guru Siva.
For this devotion, there is no other way. Just the mere thought of
Lord Siva indeed removes the delusion. 

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः
worship-end-time-Ravana-sung
   शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे |
   who-Siva-worship-dedicated-reads-early in the morning
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां
to him-stable-chariot-elephant-horse-having
   लक्ष्मीं सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः || १५||
   Lakshmi-always-definitely-favourable-gives-Siva 

Early morning, at the end of Puja, whoever utters this stotra
dedicated to the worship of Siva, Lord Siva blessed him with very
stable Lakshmi (prosperity) with all the richness of chariots, elephants
and horses. 

			इति श्रीरावण- कृतम्
			thus sri-Ravana-done
			शिव- ताण्डव- स्तोत्रम्
			Siva-tandava-stotra
			   सम्पूर्णम्
			   ends. 

	Thus ends the Siva-Tandava Stotra written by Ravana. 

Advertisements

46 Responses to “Shiv Tandav Strotam With meaning”

 1. Chandra nimodia December 11, 2008 at 12:49 pm #

  really imformative and impressive, where can i download shiv manas puja with meaning

 2. Shwetabh February 8, 2009 at 10:01 am #

  Beautiful ….. I really appreciate ur effort ..

  Thanks aton …

  Have a beautiful life…

  Shwetabh

 3. Prince Pathak February 27, 2009 at 12:00 pm #

  Thanxs a lot for good translation

 4. Extant March 19, 2009 at 10:18 am #

  wonderfully done
  1.however i have some queries “इदम् हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं” is it idam or imam.
  2.शंभुपूजनपरं पठति प्रदोषे .Plz explain pradosh according to you this is early morning is it?

  • ajit March 25, 2011 at 3:57 pm #

   according to sanskrit calender pradosh is the thirtinth day of any fortnight
   in case if 13th day or (trayodashi) is on two day than it is the day which provides sun rise

 5. Sanjay April 10, 2009 at 5:47 pm #

  Dear mohit Ji, I Du not know you but one thing is sure i was deadly searching the meaning of Tandav Stotram and u made it. Thanks u very much. It is Kanthasth to me. I really thank u to Shri Ravana Ji Who Describe abt Our Lordest Lord Shiva. Thanks 1 Again.

 6. kundan May 18, 2009 at 8:30 am #

  plz send me the meaning of shiv tandav stotram in hindi language.

 7. Nimesh Maurya May 20, 2009 at 1:07 pm #

  Thanks Mohit. I was very eager to know the meaning of Tandav strot.You have done nice job.Thanks once again

 8. Varsha July 21, 2009 at 1:11 pm #

  Hi There,

  Here you will find hindi translation of Shiva Tandava Strotam.

  Enjoy

 9. SHUBHAM December 6, 2009 at 8:35 am #

  Dear mohit ji, plz send me the meaning of shiv tandav stotram in hindi language. thank you

  • god October 30, 2011 at 9:25 am #

   good

   From god

 10. Uma Kaushal January 29, 2010 at 11:01 pm #

  Thank you very much for giving the Shiv Tandav Stotra with English Translation. I like it.

 11. harinder jit sharma March 10, 2010 at 9:49 am #

  thanx a lot for this beautiful explanation….har har mahadev

 12. Gordhan Meena April 12, 2010 at 4:12 pm #

  Thanx for doing all this.

 13. jay April 18, 2010 at 6:33 am #

  dear sir what is the advantage of doing shiv tandav regularly…..?

 14. nand lal April 19, 2010 at 5:45 am #

  i want know about shiv stotram meaning in hindi
  so pls tell me about it
  om namay shivay
  jai shambhoo

 15. nand lal April 19, 2010 at 8:25 am #

  thanking you very much

 16. nand lal April 19, 2010 at 8:25 am #

  i want contect with you forever

 17. sachin choudhary April 19, 2010 at 10:41 pm #

  hi
  your working for siv tandav is real good &

  Plz I Request for u sanskrit tandav trnslate to hindi

  ok
  thanks

 18. shaligram gautam May 16, 2010 at 4:00 pm #

  thanks it is now easy to kanthasth beacuse now there is meaning of word at least in english although i know hindi better .
  thanks very much again

 19. mrinal June 22, 2010 at 5:37 pm #

  Dear mohitji,

  Its a pleasure to understand the meaning of shivtandav strotram and u translated it nicely, thanks, its a awesome effort,
  I have a request if it can b translated in hindi it ould be better because many hindus are more familiar with hindi rather than english

 20. akash July 12, 2010 at 1:31 pm #

  please give me hindi meaning of shiv tandav strotam

 21. Vishal July 29, 2010 at 8:44 am #

  Dear Mohit,

  This is really very nice of You, but try to translate this great mantra into Hindi, so everybody can understand it.

 22. rahul dixit August 25, 2010 at 6:49 pm #

  JAI BHOLE KI HAR HAR MAHADEV

 23. shyam sharma August 31, 2010 at 9:39 am #

  It is realy a good devoti song i like it very much

 24. shyam sharma August 31, 2010 at 9:53 am #

  It is realy a good devoti song i like it very much . plz explane it in hindi

 25. Rajkumar Agrawal October 2, 2010 at 11:45 am #

  Its really Excellant to explain the devine virtue of SHIV TANDAV STROTAM; Its really nice dear.

 26. Ram October 3, 2010 at 4:40 am #

  Very well done Mohit, one request!! Could u pls adjust the frame size, the last word in each line of the meanings have been invisible..

 27. vijay October 28, 2010 at 2:50 am #

  Jai Bhole Nathath Har Har Mahadev.very nice please do it in hindi also if u can. thank u Har Har Har Mahadev

 28. Nepal Tour Trekking Operator March 2, 2011 at 7:04 am #

  Namaskar,

  This is very useful. I was searching it. I always like to know the meaning of this. Now I found it.
  Angel Tours and Trekking Operator – Nepal, India and Tibet.
  http://www.annapurnanepal.com
  http://www.angelnepal.com/flight.htm
  http://www.camptrekking.com
  Ph: +977-1-4700040 Fax : 00977 1 4701125
  Cell : 00977 9851049206
  GPO Box 24823, Kathmandu, Nepal.

 29. vishal March 4, 2011 at 6:54 am #

  it’s a very touchable to heart….

 30. vipin namdeo March 25, 2011 at 6:03 pm #

  Om Namahshivay
  This is very energetic mantra.

 31. dinesh April 2, 2011 at 4:27 am #

  thank for upload
  from
  http://www.vivahvedi.com

 32. Mahendrapratap yadav April 19, 2011 at 1:04 pm #

  Mohitji namaste

  Shiv Tandav Strotam ka english anuwad acchha laga. Kripaya iska hindi me anuwad jaroor likhen.

  Dhannyvad.

 33. ridhima May 13, 2011 at 11:11 am #

  dear mohitji
  its really wonderful…thanx a lot…may lord shiva shower his blessings on all of us…thanx again

 34. unmesh June 10, 2011 at 8:42 am #

  Mohit kumarje Kripa karke mujhe is stotra ka hindi anuvad email kare

 35. vishal ramnagar June 22, 2011 at 8:47 am #

  Hi! this is really fantastic,learning this stuti with its meaning is really very hillarious experience for me,and i hope for everyone.

 36. harish June 28, 2011 at 8:11 am #

  http://shivalaya.vnc.in/hi/shiva-tandava-strottam.html
  Hindi Meaning

 37. prakash August 2, 2011 at 2:14 pm #

  very good translation

 38. Nutan Chaturvedi August 5, 2011 at 1:30 pm #

  Thanks a Ton for this wonderful piece of Vedic Text. I wish you good luck. Keep doing this good work.

 39. Pavan Sharma September 16, 2011 at 12:48 pm #

  I really appriciate Ravan.. coz he provide us this miraculus n very strong mantra which lets my worries n tensions vanish in 7:30 sec.. Thanks to Mr. Ravan :)

 40. Pavan Sharma September 16, 2011 at 12:49 pm #

  n this tandav give me a factory of energy :)

 41. Pavan Sharma September 16, 2011 at 12:52 pm #

  Mr. Mohit, plz email me shiv tandav’s hiindi translation on ramsharmaindia@hotmail.com plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

 42. MAHENDRA October 18, 2011 at 11:58 pm #

  EXTRIMLY USEFULL TO UNDERSTAND BRAMHGHYANI,RAVAN RACHIT, GREAT TANDAV STOTRAM.

 43. Jalaj Tiwari October 27, 2011 at 8:00 am #

  Very Good in listen and chanting..

 44. vijaya November 19, 2011 at 4:43 pm #

  It’s very very inspiring ! Thanks Rameshbhai for singing so lively and impressively.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: